Skip to content

GarantieBepalingen

AUTO BEK B.V.

1.1 Met uitzondering van elektronische onderdelen komen voor de garantie in aanmerking de gebruikte voertuigdelen die verkocht zijn en geleverd zijn aan de kopers.
1.2 De koper kan slechts rechten ontlenen aan een garantie door overlegging van de desbetreffende koopovereenkomst c.q. factuur en indien toepasselijk terzake opgemaakte garantiekaart. Indien het een zaak betreft die door een kenteken of merk of kenteken is voorzien, kan de koper slechts rechten ontlenen aan een garantie indien bij een beroep op deze garantie het bedoelde merk of kenteken ongeschonden is.
1.3 Aanspraken van de koper uit hoofde van een garantie zijn niet overdraagbaar aan derden.
1.4 De garantie wordt verleend voor een periode van één maand vanaf de datum waarop de zaak aan de koper is geleverd. Indien er zich binnen de garantietermijn bij normaal gebruik gebreken vertonen aan de zaak, heeft de koper het recht om de geleverde zaak aan AUTO BEK B.V. aan te bieden ter vervanging of herstel, overeenkomstig artikel 8 van de toepasselijke Algemene Voorwaarden.
1.5 Het transport van en naar AUTO BEK B.V. van de ter herstel of ter vervanging aangeboden zaak is voor rekening van AUTO BEK B.V. Bij een onjuiste bestelling en/of wanneer de ter herstel of ter vervanging aangeboden zaak niet in aanmerking komt voor garantie op basis van deze garantievoorwaarden, is het transport van de zaak van en naar AUTO BEK B.V. voor rekening van de koper.
1.6 AUTO BEK B.V. verbindt zich in geval voldaan is aan artikel 4 van deze Garantievoorwaarden en artikel 8 van de Algemene Voorwaarden, de ter herstel/vervanging aangeboden zaak binnen een redelijk termijn te herstellen, te vervangen of tot contante terugbetaling van het aankoopbedrag zal overgaan.
1.7 Op de door de koper na herstel/vervanging ontvangen zaak zijn deze Garantievoorwaarden van toepassing.
1.8 De koper kan geen aanspraak maken op garantie:
a. indien de koper onjuiste of onvoldoende informatie heeft verstrekt met betrekking tot het merk en type aanduiding van de gekochte zaak en/of het voertuig waarvoor het onderdeel bestemd is;
b. indien de koper werkzaamheden, zoals maar niet beperkt tot reparatie, wijziging en demontage, aan het gekochte heeft verricht resp. heeft doen verrichten;
c. indien er sprake is van ondeugdelijk(e) en/of ondeskundig(e) inbouw/gebruik van het gekochte c.q. bij het gebruik van het voertuig waarin het gekochte is ingebouwd voor andere doeleinden dan waartoe het voertuig in het normale verkeer gebezigd wordt (snelheidstesten, betrouwbaarheidsproeven, te zware belasting in verband met combinatie personenwagen en aanhangwagen c.q. caravan e.d.)
d. indien gehandeld is in strijd met enig andere bepaling uit de toepasselijke Algemene Voorwaarden of Garantievoorwaarden, voor zover deze op straffe van verval van rechten zijn voorgeschreven.
e.Mits anders staat vermeld op het factuur, geeft AUTO BEK B.V. op motor en/of versnellingsbak met minder dan vijfenzeventigduizend kilometer, 3 maanden garantie.
f. garantie op motoren en/of versnellingsbakken is alleen van toepassing, indien aantoonbaar olie en/of getande riem en/of filters zijn vernieuwd.
g. distributie- en koppakkingsschade vallen buiten de garantie.
h. werkzaamheden en/of onderdelen die betrekking hebben op de inbouw en/of garantie van geleverde onderdelen zijn niet voor rekening van AUTO BEK B.V..
i. indien de betalingstermijn wordt overschreden zal AUTO BEK B.V. hiervoor maandelijks 3% rente in rekening brengen.
j. met klachten en/of tips kunt u terecht bij de verkoopafdeling, hiervoor kan u een vragenformulier worden toegestuurd.

1.9 De koper kan aan een garantie geen recht ontlenen op schadevergoeding van welke aard dan ook, behoudens voor zover AUTO BEK B.V. op grond van de toepasselijke Algemene Voorwaarden daartoe gehouden is.
2.0 AUTO BEK B.V. heeft het recht van deze Garantievoorwaarden af te wijken, indien vóór het sluiten van de koopovereenkomst de koper uitdrukkelijk daarop is gewezen en de afwijkende bepalingen tussen AUTO BEK B.V. en de koper zijn vastgelegd.